domingo, 3 de enero de 2016

Festival "la Tortura no es Cultura".

 Valencià:

Estem treballant molt dur per concretar el concert que vam plantejar com l'alternativa a les curses de braus a la plaça de tortures de València.

El primer que hem d'informar a la col·lectivitat en general és que ens han denegat les dates que demanem en primera instància per realitzar l'espectacle; sabíem que ja les havien concedit a l'empresa taurina (el PP els deixà el contracte a l'empresa de tortura animal fins al 2018). Sol·licitem les dates intencionadament per saber si el nou govern autonòmic PSOE / Compromís s'anaven a replantejar l'assumpte de la tortura animal amb serietat i no amb un marc d'imatge del joc "on vaig dir dic, ara dic Diego". Lamentablement s'han inclinat per l'empresa taurina i ja veurem en què és el que es basen els suposats canvis que volen fer. De totes maneres hem d'apuntar que és un avanç que ens deixin competir amb l'empresa de tortura animal i tractar de guanyar les dates de les curses de braus amb la finalitat que no les facin més. En aquest aspecte la imatge que dóna fins aquest moment la diputació de València és que està a les ordres de l'empresa taurina i que pràcticament demanen permís a la companyia privada per poder fer les gestions pròpies corresponents al servei públic que hauria de ser la plaça de toros. Una de les persones encarregades de l'àrea d'afers taurins és bastant ineficient i no està clar si és un funcionari o un enxufat del PSOE (el més segur és que sigui el darrer) però sigui quina sigui la seva procedència, és part de l'entramat de corrupció que encara es manté en els entorns burocràtics de València. Parlant de mala gestió pública hem de destacar al PROP (àrea que porta el tema de les associacions a València) com un dels òrgans de la Generalitat valenciana amb una deixadesa i falta d'atenció que sobrepassa els enteniments bàsics de la ineficiència; arriba a ser un esquema de treball gairebé tan dolent com el sistema judicial espanyol.

Pel que fa a l'esdeveniment tenim 5 bandes de València confirmades i la data que s'ha negociat amb la diputació és el 14 de maig de 2016. Estem en l'etapa de concretar amb un Grup internacional i un d'estatal. Si vols aportar noms de grups perquè contactem i preguntem si estan disponibles per tocar deixem l'email: elcomando@riseup.net Grups de València ja estan complets, escoltem opcions de grups fora del País València i internacionals, l'estil que busquem és música alternativa i de ser possible amb alt contingut polític.

Desitgem que moltes persones s'aboquin a ajudar-nos sobretot en la difusió i comprant les entrades anticipades que estaràn a la venda aproximadament al març. No rebrem cap mena d'ajuda de cap organisme públic i ens enorgullim, hem d'exposar que és important que entengueu que aquest és un projecte col·lectiu que meréix una part activa de totes les persones que volem que aquesta societat avanci. I si !, sabem que és decebedor per a moltes ments pensants que en un lloc on encara se segueix donant diners per finançar el maltractament animal, a iniciatives com aquesta no es concedeixca ni un duro.

A la diputació, entre altres coses, hem demanat formalment la gestió de la plaça de bous de València per convertir-la en un ens rector del art contemporani que es distanciï de la tortura animal com a espectacle. Igualment hem sol·licitat el tancament de l'àrea d'assumptes taurins per part de la diputació de València que és una despesa de diners públics que no cal i que és herència de l'entramat corrupte del PP. També hem sol·licitat el contracte públic entre l'empresa taurina i la diputació per revisar-lo i donar la possibilitat de prescindir-ne mitjançant alguna clàusula o tecnicisme legal; pels moments no ens han respost si ens ho donaràn o no.

Apuntem que la cessió és el 14 de maig per l'alba del 15M!!!!!! Casualitat o no, les coses passen per alguna cosa i nosaltres que vam estar acampa##s al 2011 no deixarem passar l'ocasió per unir i celebrar el 5è aniversari del 15M.

Es comparteix a través de la pàgina l'esquelet del concert que és un esbós inicial del que s'està fent i que pot canviar en moltes formes en el resultat final d'aquest esforç.


S'ha d'entendre l'activitat com un acte polític en contra del maltractament animal i demanant en tots els sentits una societat més justa i igualitària, sent això pel que vam sortir al 2011 i que recordem amb orgull que vam ser l'única organització animalista que va sortir a la manifestació original (15/05/2011) que va servir de plataforma per a les acampades a tot l'estat Espanyol.

Pel que fa a Ribó, l'alcalde de València, veurem si es mulla de veritat aquest any en aquest tema, perquè és molt fàcil dir que s'està en contra dels bous al carrer ja que a València no existeix aquesta pràctica, el que sí hi han són curses de braus i veurem cóm respon l'ajuntament davant l'activitat del 14 de Maig, de la resta de partits amb alguna mena de poder a València, fora de Compromís, es pot esperar poc o gens en aquest tema en concret, encara que les coses donen moltes voltes i igual fins i tot ens sorprenen.
No pararem fins l'abolició!!! Vencerem!!!Castellano:

Estamos trabajando muy duro para concretar el concierto que planteamos como la alternativa a las corridas de toros en la plaza de torturas de Valencia.

Lo primero que tenemos que informar a la colectividad en general es que nos han denegado las fechas que pedimos en primera instancia para realizar el espectáculo; sabíamos que ya las habían concedido a la empresa taurina (el PP les dejo contrato a la empresa de tortura animal hasta el 2018).  Solicitamos las fechas intencionalmente para saber si el nuevo gobierno autonómico PSOE/Compromis se iban a replantear el asunto de la tortura animal con seriedad y no con un marco de imagen del juego "donde digo dije digo Diego". Lamentablemente se han inclinado por la empresa taurina y ya veremos en qué es lo que se basan los supuestos cambios que quieren hacer.  De todas formas hemos de apuntar que es un avance que nos dejen competir con la empresa de tortura animal y tratar de ganar las fechas de las corridas de toros con el fin de que no las hagan más.  En este aspecto la imagen que da hasta este momento la diputación de Valencia es que esta a las ordenes de la empresa taurina y que prácticamente piden permiso a esta compañía privada para poder hacer las gestiones propias correspondientes al servicio público que debería ser la plaza de toros.  Una de las personas encargadas del área de asuntos taurinos es bastante ineficiente y no esta claro si es un funcionario o un enchufado del PSOE (lo más seguro es que sea lo ultimo) pero sea cual sea su procedencia, es parte del entramado de corrupción que aun se mantiene en los entornos burocráticos de Valencia.  Hablando de mala gestión pública hemos de destacar al PROP (área que lleva el tema de las asociaciones en Valencia) como uno de los órganos de la generalidad valenciana con una dejadez y falta de atención  que sobrepasa los entendimientos básicos de la ineficiencia; llega a ser un esquema de trabajo casi tan malo como el sistema judicial español.

Con respecto al evento tenemos 5 bandas de Valencia confirmadas y la fecha que se ha negociado con la diputación es el 14 de Mayo de 2016. Estamos en la etapa de concretar con un Grupo internacional y uno estatal.  Si deseas aportar nombres de grupos para que contactemos y preguntemos si están disponibles para tocar dejamos el email: elcomando@riseup.net Grupos de Valencia ya están completos, escuchamos opciones de grupos fuera del País València e internacionales, el estilo que buscamos es música alternativa y de ser posible con alto contenido político.

Para este fin deseamos que muchas personas se aboquen a ayudarnos sobre todo en difusión y comprando las entradas anticipadas que estarán a la venta aproximadamente en Marzo.  Para esta actividad no recibimos ninguna clase de ayuda de ningún organismo público, y aunque lo decimos con orgullo, tenemos de exponer que es importante que entendáis que este es un proyecto colectivo que merece una parte activa de todas las personas que deseamos que esta sociedad avance.  Y si!, sabemos que es decepcionante para muchas mentes pensantes que en un lugar donde aún se sigue dando dinero para financiar el maltrato animal, a iniciativas como esta no se de ni un solo duro.

A la diputación entre otras cosas hemos pedido formalmente la gestión de la plaza de toros de Valencia para convertirla en un ente rector del arte contemporáneo que se distancie de la tortura animal como espectáculo.  Igualmente hemos solicitado el cierre del área de asuntos taurinos por parte de la diputación de Valencia que es un gasto de dinero público que no es necesario y que es herencia del entramado corrupto del PP.  También hemos solicitado el contrato público entre la empresa taurina y la diputación para revisarlo y dar la posibilidad de prescindir de el a través de alguna clausula o tecnicismo legal; por los momentos no nos han respondido si nos lo darán o no.

Apuntamos que la cesión es el 14 de Mayo para amanecer 15M!!!!!!  Casualidad o no, las cosas pasan por algo y nosotr@s que estuvimos acampad@s en el 2011 no dejaremos pasar la ocasión para aunar y celebrar el 5º aniversario del 15M.

Se comparte a través de la página el esqueleto del concierto que es un bosquejo inicial de lo que se esta haciendo y que puede cambiar en muchas formas en el resultado final de este esfuerzo.


Debe entenderse la actividad como un acto político en contra del maltrato animal y pidiendo en todos los sentidos una sociedad más justa e igualitaria, siendo esto por lo que salimos en el 2011 y que recordamos con orgullo que fuimos la única organización animalista que salio en la manifestación original (15/05/2011) que sirvió de plataforma para las acampadas en todo el estado Español.

Con respecto a Ribó, el alcalde de Valencia, vamos a ver si se moja de verdad este año en este tema, porque es muy fácil decir que se esta en contra del bous al carrer ya que en Valencia no existe esa practica, lo que si existe son corridas de toros y vamos a ver como responde el ayuntamiento ante la actividad del 14 de Mayo, del resto de partidos con alguna clase de poder en Valencia, fuera de compromis, se puede esperar poco o nada en este tema en concreto, aunque las cosas dan muchas vueltas e igual hasta nos sorprenden.


No pararemos hasta la abolición!!  Venceremos!!